Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Winterreis

Word count: 2142

Song Cycle by Franz Peter Schubert (1797 - 1828)

Original language: Winterreise

1. Goeie Nacht

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


As frjemdling bin 'k hjir kommen,
as frjemdling gean 'k wer fuort.
De maitiid brocht my blommen,
it fjild stie yn 'e knop.
It famke wie fereale,
har mem woe brulloft ha!
No is de wrâld sa trystich,
mei sniebrot der op ta.

Ik kin gjin tiid mij kieze,
no't 'k fuort moat fan dit stee.
'k Moat sels it paad mij wize
yn tsjusterens, mei wee. 
De moanne feal en dizich;
ik reizgje mei syn skaad.
Op fjilden, drôf en izich
sykje ik in bistepaad.

Wat sil ik langer tôvje,
no 't ik ferjage wurd?
Lit harren hûnen âlje,
en weitsj' oer hiem en hurd;
God lit ús elts bekoare -
sa dwelmet men mar ta,
fan de iene nei de oare - 
Myn famke, goeienacht!

'k Lit dij no lekker sliepe,
sa blier sprekt dyn gesicht!
De doar hearsto net piipjen,
súntsjes doch ik him ticht.
Ik moat dij no ferlitte,
mar 'k skriuw noch: goeienacht.
Sa lit ik oan dij witte,
ik haw noch oan dij tocht.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. De Wynhoanne

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


De wyn dy lit de hoanne krite 
op 't dak fan myn leaf, moai hertsje' hûs. 
Ik tocht, do moast dy no ferbite, 
hij stekt dij de gek oan mei wyngerûs.

Hij hie it earder ealgje moatten,
dat hûs mei 't aldersierlikst skyld.
Dan hied er him perfoarst net stoarten
op dat trouhertich frouwebyld.

De wyn boartet dêr mei herten fan minsken, 
wifsinnich en wyld, slûchslim en gemien.
Wa freget my noch nei myn winsken?
harr'n dochter is foar in riken-ien.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3. Beferzen Triennen

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Beferzen triennen falle
foar myn fuotten op 'e grûn:
Of hie ik der gjin erch yn,
dat 'k skriemend myn paad net fûn? 

Och triennen, o myn triennen,
binn' jimme dan sa flau,
dat jim op slach befrieze
as 't wiete fan 'e dau?

Jimm' komme út in boarne,
in boarst sa baarnend hjit.
As woene jimm' ûntteie
it iis dat mij lije lit!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4. Ferstiivje

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Fergees eagje ik it hear oer
har stap is al lang wei,
hja rûn deun oan myn side,
fereale woe se mei.

Ik wol de grûn wol patsje,
ûntlitte iis en snie
mei al myn hite triennen, 
oant ik de ierde fiel.

Wêr fyn 'k it earste bloeisel
Wêr is it griene gers?
De blommen binn' ferwile,
it fjild yn deadske rêst.

Is hjir dan neat te finen,
dat ik meinimme kin?
As 't hertsear wer belunet,
Wa bringt mij dij yn 't sin?

Myn hert fielt kâld, bestjurre,
har byld befrear dêryn;
as ea myn hert ûntteit is,
blykt ek har byld mar skyn.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. De Linebeam

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Neist boarne, bij de poarte,
dêr stiet in linebeam;
Faak lei 'k yn 't skaad te drôgjen
en hie 'k in swiete dream.

Ik snie twa hertsjes yn de stam,
troch pylkjes fêst ferbûn.
En wie 'k optein of mankelyk,
dy beam luts mij jimmeroan.

Fannacht rûn ik yn 't tsjuster
de linebeam foarbij.
Doe hie 'k mei tichte eagen
myn eigen dreamerij.

De wyn rûz't troch de twigen,
as rôpen se my sêft:
kom hjir, bij mij jongkeardel
bij mij fynst do dyn rêst.

De skrouske winen bliesen
mij lyk yn it gesicht;
de hoed fleach fan 'e holle,
'k Rûn troch, ik haw net swicht.

No seach ik oeren rinnen
dy linebeam foar 't lêst.
'k Hear jimmer noch dat rûzjen:
bij mij fynsto dochs rêst!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6. Wetterfloed

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Mannich trien ha 'k rinne litten,
is opnommen troch de snie;
inkeld dy kâlde flokken witte
fan it hertsear dat ik hie.

As it grien rint oer de greiden,
mylde wyn oer fjilden waait;
't iis yn de sleatten tebrekt ta skossen,
en de snie ta wetter teit.

Snie, do wist dochs fan myn langstme,
sis, wêrhinne giet dyn paad?
Lit dy liede troch myn triennen
oant datst weiwurdst yn it saad.

Silst dat langstme rûnom bringe;
stêd en lân sa kein en prûs;
fielsto ienris myn triennen wâljen,
dêr is dan myn leafst' har hûs.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

7. Oan de Wetterkant

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Do, dy'tst sa libben brûsdest,
do held're, wylde stream,
wat leist dêr drôgjend hinne,
as hiest in slommerdream.

Do leist dêr no bedutsen,
tsjûk iis hat dy belein.
Leist kâld en ûnferweechlik
yn 't gea, hast sûnder ein.

Yn 't iis kras ik de wurden,
it dwaalt mar troch myn geast;
de namme fan myn leafste
en doe 'k har seach foar 't earst.

De dei fan 't earste glimke,
de dei, doe 'k dij ferliet;
ik kras in iepen rûnte
om namme, dei en tiid.

Myn hert, sjoch dizze streame,
liket se net op dij?
fan bûten kâld en izich
(mar) der ûnder razernij?


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

8. Weromsjen

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Al wrakselj' ik troch iis en snie,
de fuotten stean mij yn 'e brân.
Ik flechtsje fuort, ik fiel ferrie,
ik haw it net mear foar 't ferstân.

Ik stroffelje oer losse stiennen,
sa hastich gie ik út de stêd;
De roeken smite hagelstiennen
fan elts hûs ôf, bopp' op myn pet.

Hoe oars hast do mij wolkom hjitten,
do stêd; sa ritich as it waar. 
En sjongend yn de beammen sitte,
de ljurk en geal mei har ferhaal.

De folle linebeammen bloeiden,
it held're wetter streamde fûl,
Mar o, dy eagen fan har gloeiden, -
Myn freon, dat rekke it gefoel!

Komt mij dy dei wer yn gedachten,
wol ik noch ienris nei har gean.
Ik wol wol krûpend, kin net wachtsje,
en (stil) swijend foar har glêzen stean.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

9. Dwaalljocht

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Nei it djipste fan de ôfgrûn
waard ik troch in dwaalljocht brocht:
soe 'k it paad werom ea fine?
Dat hie 'k wier noch net betocht.

Bin wol wend om rûn te dwalen,
eltse wei itselde doel:
al ús wille en ús lijen,
alles is in drôgersboel!

Bylâns droege sleatten swalkj' ik,
wâdzjend troch it stof en tsjêf,
eltse stream sil see wer fine,
en elts lijen ek syn grêf.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

10. Rêst

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


'k Fernim no krekt myn wurge lea,
no 'k justjes lis te bekommen:
Fûleindich swalk' ik troch it gea,
doe ha 'k gjin pine fernommen.
Myn fuotten fregen nei gjin rêst,
it wie te kâld en wachtsje;
De rêch fernaam alhiel gjin lêst,
de stoarm dy liet my jachtsje.

Yn 't wenstje fan in houtskoalman
fûn ik in plak te rêsten.
Doch bleauw'n de lea mij slim oerstjoer;
it brânde yn myn wêzen.
Ek do, myn hert, yn stoarm en striid,
oerémis as in wiele.
Fielst yn de rêst foarearst de niid
it flymt mij troch de siele!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

11. Foarjiersdream

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Ik dreamde fan bûnte blommen,
sa ast' se elts foarjier wer sjochst.
Ik dreamde fan griene greiden,
mei skries en ljip yn 'e loft.

Mar no't de hoannen kraaie,
flean ik fan skrik oerein.
Ik sit yn kjeld en tsjuster;
myn dream is no rimpen ferflein.

Mar op berypte ruten, 
wa kleuret de blommen sa ljocht? 
Hja gnysket dochs om in dreamer,
dy 't blommen bij 't winter sjocht?

Ik dreamde fan har, myn leafste,
myn tsjeppe, fiere jongfaam,
fan nodzjen en fan wille,
fan tútsjes op 'e daam.

Mar as de hoannen kraaie,
dat skuort mij troch it hert;
No sit ik hjir allinnich,
myn dream hâldt mij teset.

As ik de eagen ticht doch,
fiel ik har yn it hert.
Sil ea it blêd wer grienje?
Sjoch ik ea myn leafste wer?


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

12. Iensumens

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Sa as in tsjust're wolke
troch 't skjinne loftrom giet,
Wannear't op romme marren
súntsjes in wyntsje stiet.

Sa gean ik ek myn paden,
op wei, mei swiere trêd.
Ik rin troch fleurich libben,
iensum, as wie 'k besmet.

Och, wie de loft sa rêstich,
de wrâld sa fleurich net!
Doe't ea de stoarmen raasden,
wie ik sa treurich net. 


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

13. De Post

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Jinder op 'e dyk, de posthoarn klinkt.
Wat is it, dat dêr sa bûnz't en springt,
Myn hert?

De post bringt nea in brief foar dij,
wat trunet dij eltse kear opnij?
Myn hert?

Myn leafste wennet yn 'e stêd, 
gjin brief, dat makket my sa mêd, 
Myn hert!

Wolst dêr ris om dy hinne sjen  
en freegje, hat hja 't dêr nei't sin,
Myn hert?


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

14. It Grize Hier

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


De ryp hie op myn swart bosk hier
in wite gloede litten;
't Wie krekt as wie 'k al tachtich jier;
't jout blidens, dat te witten.

De ryp teit; der is gjin ferwin,
'k Haw no wer swarte hierren.
It griist my oan dat 'k jong wer bin;
myn rêst leit gâns fan fierren!

Fan jûntiidsrea oant dageljocht,
is mannich kop oan 't griizjen.
Is 't wier? Mar hoe'tst myn hier ek sjochst;
't bliuwt swart, sûnt myn betiizjen.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

15. De Roek

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Sûnt ik swalkje lit in roek,
my gjin tel allinne.
't Bist dat lit my net wer gean;
swevet om my hinne. 

Grize, nuveraardich bist,
wolst mij net ferlitte?
Sis mij, hoe lang hâldst' it fol,
wolst myn lea besitte?

'k Haw no net mear lang te gean;
't siket om it lêste.
Roek, do freon yn myn bestean,
Bliuw, oant ik myn grêf ha.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

16. Lêste Hope

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Hjir en dêr kinst oan de beammen
fleur'ge bûnte bledsjes sjen,
As ik stoarje nei dy beammen,
fiel 'k mij yn mysels ferlern.

Sjoch ik dan nei ien sa'n bledsje,
dêr 't ik dan myn hope oan byn;
Giet de wyn fuort mei dat bledsje,
trilje ik, fan eangstme en pyn'

En falt myn blêd yn 'e smodze,
is myn hope ek ferflein;
'k Stoart mysels ek yn 'e smodze,
'k skriem, no is myn hoop oanein.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

17. Yn 't Doarp

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


De blaffende hûnen, se raze oer 't hiemstee;
Wylst minsken sliepe yn harren bedstee,
Dreame mar wakker wat se ûntbeare, 
fergapje harsels op it goed' en it kweade;
En moarns betiid is alles by 't âlde.
Mar dochs, hja kin mar in part ûnthâlde
en hoopje, fan wat se fergetten hiene, 
dochs ûnder har kessen wêrom te finen.

Blaf dochs jim hûnen, en hâld mij wach;
'k wol mij net deljaan, al is it no nacht!
Fan al myn dreamen ha 'k ôfskied nommen.
Sil ik fan dreamers wiisheid bekomme?


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

18. Moarntiidsstoarm

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


De swiere grize loften
bin troch de stoarm ferskuord!
De lêste wolken driuwe;
de wyn blaast alles fuort.

It reade fan de sinne
set loft yn fjoer en flam.
Sa sjoch ik graach de moarntiid
al hiel myn libben lang!

Myn hert sjocht oan de himel
as wie 't syn eigen byld -
It is de strange winter,
de winter kâld en wyld!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

19. Mislieding

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Ik sjoch in ljochtsje flakkerjend gean;
ik folgje it nei, gean skriks en skean;
Ik folgje it graach, oan 't ik fernaam, 
it bringt de rinner yn 'e waan.
Och, wa 't ek krekt sa lijt as mij,
jout him graach oer oan fermalerij.
Him wiist in skjin, waarm ûnderdak
nei tsjirmerij en ûngemak, 
mei ek in leave siel deryn. -
Mislieding is foar mij gewin!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

20. De Paadwizer

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Wêrom nim ik dochs gjin paden,
dy 't wol d' oare minsken gean.
'k Gean myn wei, troch tsjust're skaden,
oer 't besnijde paad troch 't fean.

Nea haw ik in minske skramme,
dat ik oaren mije moat, 
Hokker dwaas en pynlik langstme,
hat mij yn dizz' ôfgrûn stoart?

Wizers stean' oan alle diken,
wize paad nei doarp en stêd.
En ik rin hjir ûnbedimber;
ûngeduerich sykje ik rêst. 

'k Sjoch in wizer by it hôfspaad,
stoarjend giet it yn my om;
fan it paad dat ik no gean moat,
kaam noch nimmen wer werom.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

21. De Herberch

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Listen to this song with the Artsconverge Player

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


It paad dat ik no rûn haw, kaam bij in tsjerkhôf út;
dêr wol 'k in sliepplak sykje, sa naam ik myn beslút.
De blommen en de krânsen dy 't bij de grêven stean',
sill' wurge swalkers noegje, de herberch yn te gean.

Mar bin yn dizze herberch de keamers al fersein?
'k Bin wurch, 'k bin út 'e liken; bin wierlik skjin tenein.
O, ûnbarmhertich gasthûs, wiist do mij hjir no ôf?
Dan fierder, dochs wêr fierder, myn trouwe gongelstôk!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

22. Moed

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Listen to this song with the Artsconverge Player

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Fljocht de snie mij yn 't gesicht;
'k wiskj' it fan de holle.
As it hert mij kweadens dicht't,
sjong ik blier en folle!

Ik hear net, wêr't it oer praat, 
'k ha dêrfoar gjin earen;
ik klei net, al is it smaad,
kleien is foar healen.

Fleurich swalkje ik troch de wrâld,
sûnder gram en noaden! 
As gjin God ús dan behâldt,
binn' wysels as goaden.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

23. Sabeare Sinnen

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Listen to this song with the Artsconverge Player

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


'k Seach trije sinnen oan d' himel stean.
Ik hie gjin niget oan har bestean,
Se stiene dêr sa gleon en frjemd,
as wien' dy sinnen foar mij bestimd.
Och, sinnen jim binn' mines net!
Skyn dochs mar op in oar syn pet!
Ea wien' mij trije tagedien,
de bêste twa bin ûndergien. 
Gong no dy trêde ek mar del! 
Yn't tsjuster sit ik goed yn 't fel.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

24. De Oargelman

Language: Frisian after the German (Deutsch)

Listen to this song with the Artsconverge Player

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Frisian copyright © 2011 by Pieter Wiersma, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Pieter Wiersma. Contact:
  <pieter (DOT) wiersma (AT) live (DOT) nl>


  If you wish to commission a new translation, please contact:
  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)
Based on

Go to the single-text view


Krekt foarby it doarpke 
stiet in oargelman 
mei syn stramme fingers 
kin er der wat fan.

Trêdzjend op hoasfuotling, 
hat er it mar dreech, 
en syn sintebakje 
bliuwt mar altyd leech.

Nimmen wol him hearre, 
nimmen sjocht him oan,
en de hûnen bylje 
om dy âlde man,

mar hij lit dat alles, 
krekt sa as it is,
draait mar oan syn oargel, 
nea giet dêr wat mis.

Wûnderaardich mantsje, 
mei ik neist dij stean?
Litst dan bij myn lieten 
ek dyn oargel gean?


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works