by Nahapet Kuchak (d. 1592)

Դավիթ Մարգարե
Language: Armenian (հայերեն) 
Դավիթ մարգարե, իմ հույս,
շատ մեղքունք ունիմ, թե թողուս.
Յարուկ մի սիրեմ ես`
պարապար հետ երկու լուսույս.
Հնցկուն աղվորիկ յարուկ թե ի
խուցդ գա, նա թողուս.
Ցորեկն սաղմոս ասես, լոք գիշերն
ի ծոցիկդ առնուս: 

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2017-04-15
Line count: 8
Word count: 34