Չորս հայրեններ Նահապետ = Four Hayrens by Nahapet Kuchak

Song Cycle by Tigran Mansurian (b. 1939)

Word count: 131

1. Դավիթ Մարգարե [sung text checked 1 time]

Դավիթ մարգարե, իմ հույս,
շատ մեղքունք ունիմ, թե թողուս.
Յարուկ մի սիրեմ ես`
պարապար հետ երկու լուսույս.
Հնցկուն աղվորիկ յարուկ թե ի
խուցդ գա, նա թողուս.
Ցորեկն սաղմոս ասես, լոք գիշերն
ի ծոցիկդ առնուս: 

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Իմ հոգվույս հոգի [sung text checked 1 time]

Իմ հոգվո ’ւյս հոգի, ի’մ յար,
քանի քո քովեդ գնացի, Հոգիս
ի մարմնույս ելավ, ի
մահուն դուռն գնացի.

Վաղվնեքն ինչուր իրիկուն`
կուլայի ու զքեզ կուզեյի.
Գիշերն ինչուր լուսանայր` ու
սիրուդ ես քուն չունեի: 

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Ես այն հավերուն էի [sung text checked 1 time]

Ես այն հավերուն էի, որ
գետինն կուտ չուտեի.
Թռչ’ ի երկնոքն երթ’ի, թե սիրո
ակնատն չընկնեի.

Ակնատն ի ծովուն միջին էր
լարած ‘ւ ես չգիտեի.
Ամեն հավ ոտոքն ընկեր, ես
ոտոքս ու թեւս ավելի:

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Եր բ ես ի յաշխարհս եկի [sung text checked 1 time]

Երբ ես ի յաշխարհս եկի, գառն
անպարտ ու մեղք չունեի. 
Ի յավազանեն ծնա, զետ
զմարգարիտ ցոլայի.

Մեծցա` մեղավոր եղա, իմ
ոտքս ի մեղք գնացի.
Զկամք սատանային արի,
յանդենենեն խապար չունեի: 

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]