by Nahapet Kuchak (d. 1592)

Ես այն հավերուն էի
Language: Armenian (հայերեն) 
Ես այն հավերուն էի, որ
գետինն կուտ չուտեի.
Թռչ’ ի երկնոքն երթ’ի, թե սիրո
ակնատն չընկնեի.

Ակնատն ի ծովուն միջին էր
լարած ‘ւ ես չգիտեի.
Ամեն հավ ոտոքն ընկեր, ես
ոտոքս ու թեւս ավելի:

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2017-04-15
Line count: 8
Word count: 34