by Nahapet Kuchak (d. 1592)

Եր բ ես ի յաշխարհս եկի
Language: Armenian (հայերեն) 
Երբ ես ի յաշխարհս եկի, գառն
անպարտ ու մեղք չունեի. 
Ի յավազանեն ծնա, զետ
զմարգարիտ ցոլայի.

Մեծցա` մեղավոր եղա, իմ
ոտքս ի մեղք գնացի.
Զկամք սատանային արի,
յանդենենեն խապար չունեի: 

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2017-04-15
Line count: 8
Word count: 30