by Kenneth Macleod (1872 - 1955)

Eilean mo Chridh
Language: Scots Gaelic 
Mo chridhe fo lèon, ochoin, nach fhaod mi bhi ann!
Mo chridhe fo lèon, ochoin, nach fhaod mi bhi thall,
Mo chridhe fo dhìobhail Righ! nach robh mise thall,
An eilean mo chridh, 'sfo thaobhghil leiter nam beann.

Sior iargain 'nam chom is fonn an eilein 'nam chluais,
Sior chrònan nan allt 'san deannruith siaradh gu cuan,
Sior ghàirich nan stuadh sior bhualadh shios agus shuas,
Is nigheanag nan dual ri duan fo leiter nam beann.

Mo chridhe fo lèon, ochoin, nach fhaod mi bhi thall,
Mo chridhe fo dhìobhail Righ! nach robh mise thall,
An eilean mo ghaoil 'sfo thaobhghil leiter nam beann,

Tha cuid de mo shluagh 'nan suain an eilean mo ghraidh,
Tha cuid diubh 'nan duisg ri urnuigh dhion air mo sgàth,
'S cha chaill mi mo dhùil 's mo run, mun criochnaich mo lá,
Gu'n till mi, dheoin Dia, gu m'iarrtus, leiter nam beann.

Mo chridhe fo lèon, ochoin, nach fhaod mi bhi ann,
Mo chridhe fo lèon, ochoin, nach fhaod mi bhi thall,
Mo chridhe fo dhìobhail Righ! nach robh mise thall,
An eilean mo chridh, 'sfo thaobhghil leiter nam beann.

After a traditional Scots Gaelic song from the Hebrides


Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Garrett Medlock [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-04-09
Line count: 19
Word count: 187