Tři novořecké básně

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Word count: 0

1. Koljas [sung text checked 1 time]

Na vysoké skále
sama sedí matka Koljova,
se slunečkem vádu vede,
vádu vede s jasným měsíčkem:
Slunce moje, zlaté slunce,
poutníčku můj na nebi,
nevidělos někde Kolja,
mého Kolja z Vytyny?
Tvého Kolja,
toho chytli a budou ho věšeti.
Tisíc Turků před ním kráčí,
tisíc Turků pozadu,
dva tisíce s každě strany
a tvůj Koljas vprostrředku,
a byl bledý jako citron,
jako zvadlé jablíčko.
K Ali pašeti ho vedli,
dostavili k rašeti.
Zdaleka ho pozdravuje
a pak zblízka povídá:
Bůh tě pozdrav, Ali paše!
Bud' mi vítán, Koljo můj!
A hned obrátil se k sluhům,
tak to sluhům poručil:
Vařte kávu Koliovi
a čibuk mu zapalte,
přineste mu tamburinu,
by nám píseň zazpíval,
kolik Turků, bulukbašat,
kolik Turků na tom světě zavraždil.
Kolias mu odpověděl, takto pravil pašeti:
Zavraždil jsem tisíc Turků,
bulukbašat osmero, a tys přece po tu 
dobu rukám mojim vyváznul.
Tu hned meče uchopil se,
rázem jemu hlavu st'al.

Authorship

Based on

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Nereidy [sung text checked 1 time]

Devatero tisíc ovcí,
devět bratří páslo je,
pět jich vyšlo za hubičkou,
tři za láskou upřímnou;
jediný jen Janis zůstal,
zůstal u svých oveček.
Dobře ovce ošetřeje,
pilně k stádu přihlíží;
a pořád mu matka pravi,
pořáde mu domlouvá:
Dej si pozor, Jene, střež se,
jářku, milý Jeníčku!
Nelez na strom o samotě nechod' dolů do polí,
také mechod' dolů k řece,
na píšt'alu nehraj tam;
víš, jak se tam shromažd'ují
Nereidy ze řeky.
Ale Jeník neposlechl na slova své matičky,
vylez' na strom o samotě a šel dolů do poli,
také dolů na břeh řeky,
na píšt'alu si tam hrál.
Přišly, hned se shromáždily
Nereidy ze řeky:
Zahraj nám, zahraj nám,
Jeníčku, zahraj,
Zahraj nám, zahraj nám,
zahraj na svou píšt'alu.
Chceš mít peněz, aj,
tu vezmi, chceš mít krásné perličky,
chceš nejhezčí z toho kola,
nejkrásnější nasvětě?
Ani nechci vašich peněz, ani vašich perliček,
ani nechci nejhezčí z vás,
nejkrásnější na světě;
chci jen svoji Evdokii co tak zpívá líbezně,
krásně zpívá na úsvitě,
ptáčky budí ze spaní.

Authorship

Based on

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Žalozpěv Pargy [sung text checked 1 time]

Tré ptáků letí z Prevezy,
do Pargy přiletěli;
i hledí jeden v cizinu a druhý do Jannaky,
a třetí - černý jako noc,
ten naříká, i praví:
Ó Pargo, ó Turci houfem jdou,
již svírají tě Turci,
i netáhnou sem do boje,
než zradou tebe vezmou;
ne vezír tebe pokořil,
ne četná jeho vojska;
vždy prchali jak zajíci
před paržskou zbraní Turci,
i Ljapidové nechtěli se v poli s tebou bíti,
neb hrdiny máš jako lvy a ženy bohatúrské,
jimž prach je jako omastek a koule denním chlebem.
Za peníz Kristus prodán byl,
za peníz tebe dali.
Své dítky, matky,
vezměte, vy popi, svoje svaté,
zbraň odložte, vy junáci,
a zahod'te pušky své a v síř a hloubi kopejte,
své hroby vykopejte,
a každou kůstku hrdinskou svých otců vyhrabejte,
by Turek po těch nešlapal,
jichž nikdy, nikdy nepokořil.

Authorship

Based on

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]