Available Poems in Сапфо и Алкей (Sapfo i Alkej) - Эротический отрывки (Eroticheski otryvki) (by Vyacheslav Ivanovich Ivanov )

[Incomplete]