Vier liederen op teksten van Guido Gezelle

Song Cycle by Harold C. King (1895 - 1984)

1. 't Avondt [sung text checked 1 time]

't Avondt, ['t]1 avondt: trage en treurig
zinkt de zonne [nederwaard]2;
dwijnt het licht, en gaat er geurig
reukwerk uit [den roozengaard]3;
stille, en zonder ruit noch muit,
nijpt de nacht de dagkeerse uit.

Authorship:

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Mulder: nederwaard -> nederwaart ; roozengaard -> rozengaard
Spelling changes used by Simonart: roozengaard -> rozengaard
1 Blomme: "het"
2 Blomme: "nederwaarts"
3 Blomme: "den rozengaard"; King: "de rozen, de rozengaard"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Ik misse u [sung text checked 1 time]

  Aan eenen afwezenden vriend

Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!

[ ... ]

Zoo mist, voorwaar, zijn wederpaar
geen veugelken in 't net;
zoo mist geen kind, hoe teer bemind,
zijn' moeder noch zij het!

[ ... ]

Ik misse u nog ... waar hoeft u toch,
wáár hoeft u niet gezeid ...
Ach! 'k heb zoo dikwijls heimelijk
God binnen u geleid!

Dáár misse ik u, dáár misse ik u
zoo dikwijls, en, ik ween:
geen hope meer op wederkeer,
geen hope meer, o neen!

[ ... ]

Authorship:

See other settings of this text.

Spelling changes used by De Hovre and King: henenvaar -> henen vaar ; henenkeer -> henen keer
Spelling changes used by Schuyten: ik misse u -> ik mis u; de avonden -> d'avonden ; zoo -> zo ; den schoot -> de schoot ; en misse ik -> en mis ik

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Te lucis ante terminum [sung text checked 1 time]

     Te lucis ante terminum...

Aleer het licht ten avond raakt,
o Schepper aller dingen, waakt
en zorgt voor ons, die al den tijd,
- wij bidden u, - bermhertig zijt!

Voor droomgedrochten, die 't verstand
verbazen, berge ons uwe hand;
en 's vijands onraad, ingesnoerd,
ons lichaam late onaangeroerd!

o Vader, in uw mildheid groot,
met God den Zone, uws zelfs genoot,
die eeuwig God zijt, Heilig Geest,
vertroost ons al, van minst tot meest!

Authorship:

See other settings of this text.

Spelling changes used by Ras: den tijd -> de tijd; bermhertig -> barmhartig ; den Zone -> de Zone
Spelling changes used by Hekhuis: den tijd -> de tijd; den Zone -> de Zoone

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. O crux, ave [sung text checked 1 time]

   o Crux, ave!

o Dierbaar Kruise Gods,
bebloed, bezweet, begoten,
met tranen, laat, van U
te mij, nen schicht geschoten,
vol liefde, treffen mij,
en zij, voortaan,
aan u mijn herte vast,
om nooit meer los te gaan!

Authorship:

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
Total word count: 342