by Esaias Tegnér (1782 - 1846)
Translation by G. Berger

Frithiofs lycka
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FRE
Kung Beles söner gerna drage
från dal till dal att be om svärd.
Mitt få de ej; i Balders hage
der är min valplats, är min verld.
Der vill jag ej tillbaka blicka
på kungars hämnd, på jordens sorg,
men endast gudars glädje dricka
tvemännings med min Ingeborg.

Så länge ännu solen tömmer
sin purpurglans på blomstren varm,
lik rosenfärgadt skir, som gömmer
en blomsterverld, min Ingborgs barm:
så länge irrar jag på stranden,
af längtan, evig längtan tärd,
och ritar suckande i sanden
det kära namnet med mitt svärd.

Hur långsamt gå de tröga stunder!
Du Dellings son, hvi dröjer du?
Har du ej skådat berg och lunder
och sund och öar förr än nu?
Bor ingen mö i vestersalar,
som väntar dig för länge se'n
och flyger till ditt bröst och talar
om kärlek först, om kärlek se'n?

Dock ändtlig, trött af vägens möda,
du sjunker ner ifrån din höjd,
och qvällen drar det rosenröda
sparlakanet för gudars fröjd.
Om kärlek hviska jordens floder,
om kärlek hviskar himlens fläkt.
Välkommen, natt, du gudars moder,
med perlor på din bröllopsdrägt!

Hur tyst de höga stjernor skrida,
likt älskarn till en mö på tå!
Flyg öfver färden, min Ellida,
skjut på, skjut på, du bölja blå!
Der borta ligga gudens lunder,
till goda gudar styra vi,
och Balderstemplet står derunder,
med kärlekens gudinna i.

Hur lycklig träder jag på stranden!
Du jord, jag ville kyssa dig,
och er, I blommor små, som randen
med hvitt och rödt den krökta stig!
Du måne, som ditt skimmer tömmer
kring lund och tempel, hög och vård,
hur skön du sitter der och drömmer,
lik Saga i en bröllopsgård!

Hvem lärde dig, du bäck, som talar
med blommorna, min känslas röst?
Hvem gaf er, Nordens näktergalar,
den klagan, stulen ur mitt bröst?
Med qvällens rodnad alfer måla
min Ingborgs bild på mörkblå duk;
den bilden kan ej Freja tåla,
hon blåser bort den, afundsjuk.

Dock gerna hennes bild försvinne!
Der är hon sjelf, som hoppet skön,
och trogen som ett barndomsminne;
hon kommer med min kärleks lön.
Kom, älskade, och låt mig trycka
dig till det hjerta, du är kär!
Min själs begär, min lefnads lycka,
kom i min famn och hvila der!

Så smärt som stjelken af en lilja,
så fyllig som en mognad ros!
Du är så ren som gudars vilja,
och dock så varm som Freja tros.
Kyss mig, min sköna! Låt min låga
få genomströmma äfven dig!
Ack! jordens rund och himlens båga
försvinna, när du kysser mig.

Var icke rädd, här fins ej fara;
Björn står der nere med sitt svärd,
med kämpar nog att oss försvara,
om det behöfdes, mot en verld.
Jag sjelf, o att jag strida finge
för dig, som jag dig håller nu!
Hur lycklig jag till Valhall ginge,
om min valkyria vore du!

Hvad hviskar du om Balders vrede?
Han vredgas ej, den fromme gud,
den älskande, som vi tillbede,
vårt hjertas kärlek är hans hud;
den gud med solsken på sin panna,
med evig trohet i sin barm:
var ej hans kärlek till sin Nanna,
som min till dig, så ren, så varm?

Der står hans bild, han sjelf är nära,
hur mildt han ser på mig, hur huldt!
Till offer vill jag honom bära
ett hjerta varmt och kärleksfullt
Böj knä med mig! ej bättre gåfva,
ej skönare för Balder fans,
än tvenne hjertan, hvilka lofva
hvarann en trohet, fast som hans.

Till himlen mera än till jorden
min kärlek hör, försmå ej den!
I himlen är han ammad vorden
och längtar till sitt hem igen.
O, den som re'n der uppe vore!
O, den som nu med dig fick dö
och segrande till gudar fore
i famnen på sin bleka mö!

När då de andra kämpar rida
ur silfverportarna till krig,
jag skulle sitta vid din sida,
en trogen vän, och se på dig.
När Valhalls mör kring bordet bringa
de mjödhorn med sitt skum af gull,
med dig jag ensamt skulle klinga,
och hviska öm och kärleksfull.

En löfsal ville jag oss bygga
på näset vid en mörkblå bugt.
Der låge vi i skuggan trygga
af lunden med den gyllne frukt.
När Valhalls sol sig återtände
(hur klart, hur härligt är dess bloss!),
till gudarna vi återvände
och längtade dock hem till oss.

Med stjernor skulle jag bekransa
din panna, dina lockars glöd:
i Vingolfs sal jag skulle dansa
min bleka lilja rosenröd;
till dess jag dig ur dansen droge
till kärlekens, till fridens tjäll,
der silfverskäggig Brage sloge
din brudsång ny för hvarje qväll.

Hur vakan sjunger genom lunden!
den sången är från Valhalls strand
Hur månen skiner öfver sunden!
han lyser ur de dödas land.
Den sången och det ljuset båda
en verld af kärlek utan sorg;
den verlden ville jag väl skåda
med dig, med dig, min Ingeborg!

Gråt icke! ännu lifvet strömmar
i mina ådror, gråt ej så!
Men kärlekens och mannens drömmar
kringsvärma gerna i det blå.
Ack, blott din famn mot mig du breder,
blott dina ögon se på mig,
hur lätt du lockar svärmarn neder
från gudars salighet till dig! -

"Tyst, det är lärkan." Nej, en dufva
i skogen kuttrar om sin tro;
men lärkan slumrar än på tufva
hos maken i sitt varma bo.
De lycklige! dem skiljer ingen,
när dagen kommer eller far,
men deras lif är fritt som vingen,
som bär i skyn det glada par.

"Se, dagen gryr." Nej, det är flamman
af någon vårdkas österut.
Ännu vi kunna språka samman,
än har den kära natt ej slut.
Försof dig, dagens gyllne stjerna,
och morna se'n dig långsamt till!
För Frithiof må du sofva gerna
till Ragnarök, om du så vill.

Dock, det är fåfängt till att hoppas,
der blåser re'n en morgonvind,
och redan österns rosor knoppas
så friska som på Ingborgs kind.
En vingad sångarskara qvittrar
(en tanklös hop) i klarnad sky,
och lifvet rörs och vågen glittrar,
och skuggorna och älskarn fly.

Der kommer hon i all sin ära!
Förlåt mig, gyllne sol, min bön!
Jag känner det, en gud är nära,
hur präktig är hon dock, hur skön!
O, den som fram i banan trädde
så väldig, som du träder nu,
och stolt och glad sin lefnad klädde
i ljus och seger, liksom du!

Här ställer jag inför ditt öga
det skönaste, du sett i Nord.
Tag henne i din vård, du höga!
hon är din bild på grönklädd jord.
Dess själ är ren som dina strålar,
dess öga som din himmel blått,
och samma guld, din hjessa målar,
har hon i sina lockar fått. -

Farväl, min älskade! En annan,
en längre natt vi ses igen.
Farväl! Ännu en kyss på pannan,
och en på dina läppar än!
Sof nu, och dröm om mig och vakna
vid middag; och med trogen själ
tälj timmarna som jag, och sakna
och brinn som jag! Farväl, farväl!

B. Crusell sets stanzas 1-2

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Le bonheur de Frithiof", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

This text was added to the website: 2009-11-04
Line count: 192
Word count: 1141

Durch Söhne Bele's mag erschallen
Language: German (Deutsch)  after the Swedish (Svenska) 
Durch Söhne Bele's mag erschallen
Von Thal zu Thal der Ruf ins Feld:
Ich ziehe nicht; in Balders Hallen
Da ist mein Wahlplatz, meine Welt!
Von dort will ich zurück nicht blicken
Aus Königsrach' und Erdensorg',
Nein, Götterlust soll mich entzücken
Vereint mit meiner Ingeborg.

So lang der Sonne Strahlenspiegel
Mit Purpurglanz die Au'n erfüllt,
Wie Rosenflor die Blumenhügel
Von Ing'borgs Busen neidisch hüllt;
So lange hier ich einsam sitze,
Von Sehnsucht aufgezehrt am Strand,
Und zeichne mit des Schwertes Spitze
Den theuren Namen in den Sand.

Wie träg' die müden Stunden gehen,
Was zauderst du, o Dellings Sohn,
Hast du nicht Hain und Berg gesehen,
Wohnt keine Maid in Westens Sälen,
Die deiner harrt mit bangen, Schmerz,
Bereit, dir froh sich zu vermählen
Und dich zu drücken an ihr Herz?

Ha, endlich müde von der Reise,
Sinkst du dem Meere an die Brust,
Und purpurn zieht der Abend leise
Den Vorhang vor der Götter Lust,
Und Liebe flüstert's dort vom Strande,
Und Liebe durch des Haines Pracht:
Mit Perlenschmuck im Brautgewande,
Willkommen, Göttermutter Nacht!

Still geh'n die Sterne, wie auf Zehen
Ein Bräut'gam zu der Braut Gemach!
Durchflieg die Flut mit Sturmeswehen,
Ellid'! Ihr Wellen, dränget nach!
Dort, zu des Gottes grünem Haine,
Zu guten Göttern steur' ich hin;
Der Tempel glänzt im Abendscheine
Mit meiner Liebe Göttin drin.

Wie selig tret' ich an's Gestade,
Dich, Erde, küsse ich entzückt,
Euch, Blumen auch am Waldespfade,
Den ihr mit bunter Pracht geschmückt!
O, Mond! mit deinem Glanze säumest
Du Hain und Tempel, Höh' und Thal,
Wie lächelnd ruhst du dort, und träumest,
Wie Saga ruht im Hochzeitsaal!

Wer lehrte dich des Herzens Lallen,
O Bach, im Kosen mit der Flur?
Wer euch, ihr nord'schen Nachtigallen,
Die Klage meiner Liebe nur?
In Abendpurpur Alfen malen
Auf blauen Grund mir Ing'borgs Bild;
Und Freja kann's nicht überstrahlen,
Drum haucht sie's fort, von Neid erfüllt.

Doch gerne mag das Bild entschweben,
Wie Hoffnung schön naht selbst sie schon,
Treu, wie ein Bild vom Kindheitsleben,
Kommt sie mit meiner Liebe Lohn.
Geliebte, komm und laß dich drücken
An dieses Herz, so liebewarm.
Der Seele Wunsch, du, mein Entzücken,
O komm und ruh in meinem Arm.

[Schlank wie die Lilie so voll Fülle] 1,
Wie eine Rose voll erblüht;
Du bist so rein wie Götterwille,
Und doch so warm, wie Freja glüht.
[Küß]2, Holde, mich, o laß durchsprühen
Auch deine Brust der Lieb' Erguß;
Ach! Erd' und Himmelsräume fliehen,
Geliebte, mir bei deinem Kuß.

Heg' keine Furcht, nicht droh'n Gefahren
Zur [Wacht]3 hat Björn sich aufgestellt,
Mit Kämpen, gält es uns zu wahren,
Selbst gegen eine ganze Welt.
Und ich, wie ich dich jetzt umschlinge,
Ich kämpfte gern für dich allein!
Wie glücklich ich nach Walhall ginge.
Du [würdest]4 mir Walkyre sein!

Was flüsterst du von Balders Grimme?
Er zürnet nicht, der fromme Gott.
Er liebt'; ist nicht des Herzens Stimme,
Nicht unsre Liebe sein Gebot?
Der Gott voll ew'ger, treuer Liebe,
Von dessen Stirn die Sonne scheint;
Glüh'n nicht für Nanna seine Triebe
Rein wie die Liebe, die uns eint?

Dort steht sein Bild, er selbst ist nahe,
Wie hold er auf uns blickt, wie mild!
Als Opfer er ein Herz empfahe,
Ein Herz, das ganz von Lieb' erfüllt.
Beug' auch dein Knie! Nicht schönre Gaben
Wohl böten sich dem Gotte dar,
Als Herzen, die gelobet haben
Sich solche Treu wie seine war,

Vom Himmel mehr, als von der Erde
Stammt meine Lieb'; verschmäh' sie nicht!
Der Himmel war es, der sie nährte,
Drum sehnt sie sich zum Himmelslicht.
O wer doch schon dort oben weilte!
Wer jetzt mit dir, dem Tod geweiht,
Als Sieger zu den Göttern eilte,
Umarmt von seiner bleichen Maid!

Wenn dann die Heldenschaaren eilen
Zum Kampfplatz durch das Silberthor,
Dein Treuer würde bei dir weilen,
Der sich in deinem Blick verlor.
Wenn dann Walhalla's Mädchen bringen
Das Methhorn mit dem goldnen Schaum,
Mit dir allein nur würd' ich klingen,
Von Liebe flüsternd, hörbar kaum.

Und eine Laube an den Fluten
Würd' ich erbaun als Liebesbucht,
Wo sicher wir im Schatten ruhten,
Im Hain mit goldig reifer Frucht,
Und strahlt Walhalla's Sonne nieder,
(Wie klar, wie herrlich ist ihr Schein!)
Dann suchten wir die Götter wieder,
Voll Sehnsucht doch, allein zu sein.

Mit Sternen würd' ich dir bekränzen
Die Stirne und der Locken Gold,
Im Wingolfssaal bei frohen Tänzen
Dich rosig röthen, Lilie, hold;
Bis ich zuletzt vom Tanz dich trüge
Zum Friedenshain, wo Liebe wacht,
Wo Brag' im Silberbarte schlüge
Dein Brautlied neu in jeder Nacht.

Wie singt die Drossel durch die Haine,
Ein Ton ist's von Walhalla's Strand,
Wie glänzt die Flut im Mondenscheine,
Ein Glanz ist's aus der Todten Land.
Und Lied und Lichtglanz sie verkünden,
Die Welt der Liebe, frei von Sorg';
Und diese Welt, sie möcht' ich finden
Mit dir vereint, o Ingeborg.

O weine nicht: noch strömt das Leben
Durch meine Adern; weine nicht!
Doch Lieb' und Männerträume schweben
Gern schwärmend hin zum Himmelslicht.
Ach! Sucht mich nur dein Blick und breiten
Sich deine Arme aus nach mir,
Lockst du von Götterseligkeiten
Den Schwärmer schnell herab zu dir! -- --

"Hör' dort die Lerch'!" Nein, eine Taube
Ist's, girrend süß im Hain vor Lust,
Die Lerche schläft noch in der Laube,
Im Nestchen an des Gatten Brust,
Die Glücklichen, der Morgen bringet
Nicht Trennung ihnen, nicht Gefahr,
Sie lieben frei, zum Himmel schwinget
Sich fröhlich anf das freie Paar.

"Der Morgen graut!" O nein, die Flammen
Der Baake sind's von unsrer Wacht,
Noch kosen traulich wir zusammen,
Noch schwand sie nicht, die theure Nacht,
Verschlaf' dich heut mit deinem Schimmer,
Du Tagesstern, im goldnen Zelt!
Für Frithjof magst du schlafen immer,
Bis Ragnarök, wenn dir's gefällt.

Doch, ach vergeblich ist mein Hoffen,
Es säuselt schon ein Morgenwind!
Schon sind des Ostens Rosen offen
So frisch, wie Ing'borgs Wangen sind,
Beschwingte Sängerschaaren schweben
Zur lichten Wolke zwitschernd hin,
Es flimmern Wogen, rauscht das Leben,
Der Liebende, die Schatten fliehn.

Dort kommt sie selbst in ihrem Glanze.
Vergib, o Sonne, mir mein Flehn!
Es naht ein Gott im Strahlenkranze,
Ich fühl's, wie herrlich, o wie schön!
O! wer wie du so hehr und mächtig
In seinem Morgen zög' herauf,
Und stolz und froh, wie du, so prächtig
In Licht und Sieg vollbrächt' den Lauf!

Was schön im Nord du je gesehen
Hier stell ich vor dein Aug, so mild.
Laß unter deiner Hut sie stehen,
Auf grüner Flur, dein Ebenbild.
Ihr Herz ist wie dein Licht so reine,
Ihr Auge wie dein Himmel klar;
Wie deine Stirn im goldnen Scheine,
Erglänzet hell ihr Lockenhaar. --

Leb wohl, Geliebte! Einst vereinen
Wird eine längre Nacht uns doch;
Noch einen Kuß der Stirne, einen
Auf deine Lippen drück ich noch.
Jetzt schlummre, träum' von mir, erwache
Am Mittag, zähle sehnsuchtsvoll
Die Stunden so wie ich, und fache
Die Liebesglut! leb wohl, leb wohl!

M. White sets stanzas 9, 10, 13, 14

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Confirmed with Die Frithjofs-Sage von Esaias Tegnér, fifth edition, aus dem Schwedischen von G. Berger, Stuttgart: Rieger'sche Verlagsbuchhandlung (A. Benedict), 1866, pages 43-49.

1 White: "Schlank wie ein bluh'nder [sic] Liliestengel [sic]"
2 White: "Kuss [sic]"
3 White: "Wehr"
4 White: "wurdest [sic]"

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

This text was added to the website: 2013-09-17
Line count: 191
Word count: 1132