Ein Liederkranz aus Klaus Groth's Quickborn für Sopran, Alt, Tenor und Bass

Song Cycle by Julius Otto Grimm (1827 - 1903)

Word count: 1207

1. Min Anna is en Ros' so roth [sung text checked 1 time]

Min Anna is en Ros' so roth,
Min Anna is min Blom,
Min Anna is en Swölk to Fot,
Min Anna is as Melk un Blot,
As Appel oppen Bom.

De Vullmach hett en Appelgarn,
Un Rosen inne Strat;
De Vullmach kann sin Rosen wahrn,
De Vullmach kann sin Appeln arn.
Min Anna is min Staat!

Se is min Staat, se is min Freid
Un allens alltomal,
Un wenn de Wind de Rosen weiht,
Un wenn de Wind de Appeln sleit:
Se fallt mi nich hendal.

Se fallt ni af, se fallt ni hin,
Se hett son frischen Moth;
So blöht min Hart, so blöht min Sinn,
Min Anna blift de Blom derin
Bet an min seli Dod.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

2. He sä mi so vel [sung text checked 1 time]

He sä mi so vel, un ik sä em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

He sä mi vun Lev un vun Himmel un Eer,
He sä mi vun allens - ik weet ni mal mehr!

He sä mi so vel, un ik sä em keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

He heel mi de Hann', un he be mi so dull,
Ik schull em doch gut wen, un ob ik ni wull?

Ik weer je ni bös, awer sä doch keen Wort,
Un all wat ik sä, weer: Jehann, ik mutt fort!

Nu sitt ik un denk, un denk jümmer deran,
Mi düch, ik muss seggt hebbn: Wa geern, min Jehann!

Un doch, kumt dat wedder, so segg ik keen Wort,
Un hollt he mi, segg ik: Jehann, ik mutt fort!

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

3. Prinzessin [sung text checked 1 time]

Se weer as en Pöppen, so smuck un so kleen,
Se seet mi in Schummern to dröm oppe Kneen,
Se fat mi de Hand un ik strak er Gesicht,
Vertell ik er jümmer de ole Geschicht:

"Dar weer en Prinzessin, de seet in en Bur,
Harr Haar as en Gold, un seet jümmer un lur:
Do keem mal en Prinz, un de hal er herut,
Un he war de König un se war de Brut."

Un gau is se wussen, un nu is se grot!
Se sitt mi in Schummern noch still oppen Schot,
Se hollt mi de Hand un ik küss er Gesicht,
Vertell ik er jümmer de ole Geschicht:

"Dar weer en Prinzessin, de seet bi en Bur,
Harr Haar as en Gold, un seet jümmer un lur;
Do keem mal en Prinz, un de hal er herut,
Un ik bün de König un du büst de Brut!"

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

4. De junge Wetfru [sung text checked 1 time]

Wenn Abends roth de Wulken treckt,
So denk ik och! an di!
So trock vorbi dat ganze Heer,
Un du weerst mit derbi.

Wenn ut de Böm de Bloder fallt,
So denk ik glik an di:
So full so menni brawe Jung,
Un du weerst mit derbi.

Denn sett ik mi so truri hin
Un denk so vel an di.
Ik et alleen min Abendbrot -
Un du büst nich derbi.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

5. Hell int Finster [sung text checked 1 time]

Hell int Finster schint de Sünn,
Schint bet deep int Hart herin;
All wat kold is, dump un weh,
Daut se weg, as Is un Snee.

Winter weent sin blanksten Thran,
Vorjahrtsathen weiht mi an,
Kinnerfreid so frisch as Dau
Treckt mi dor vunt Himmelsblau.

Noch is Tid! o kamt man in,
Himmelblau un Vorjahrssünn!
Lacht noch eenmal warm un blid
Deep int Hart! o noch ist Tid!

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

6. Min Jehann (Des Dicthers Bruder) [sung text checked 1 time]

Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann,
 Do weer de Welt so grot!
Wi seten op den Steen, Jehann,
 Weest noch? bi Nawers Sot.
  An Heben seil de stille Maan,
  Wi segen, wa he leep,
  Un snacken, wa de Himmel hoch
  Un wa de Sot wul deep.

Weest noch, wa still dat weer, Jehann?
 Dar röhr keen Blatt an Bom.
So is dat nu ni mehr, Jehann,
 As höchstens noch in Drom.
  Och ne, wenn do de Scheper sung,
  Alleen, int wide Feld:
  Ni wahr, Jehann? dat weer en Ton!
  De eenzige op de Welt.

Mitünner inne Schummerntid
 Denn ward mi so to Mod,
Denn löppt mit langs den Rügg so hitt,
 As domals bi den Sot.
  Denn dreih ik mi so hasti um,
  As weer ik nich alleen:
  Doch Allens, wat ik finn, Jehann,
  Dat is - ik sta un ween.

Authorship

See other settings of this text.

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

7. Dar weer en lüttje Burdiern [sung text checked 1 time]

Dar weer en lüttje Burdiern,
De muss na Melken gan,
De harr en breden Strohhot,
Doch Strümp harr se nich an.
Wa kannst du lüttje Burdiern
Alleen na Melken gan?

Se harr en lichten Strohhot,
Se harr en sware Drach,
Doch wenn se hin na Melken gung,
So gung se hin un lach.
O du lüttje Burdiern,
Wat hest du'n sware Drach!

Du büst je as en Weps so dünn,
Du büst je rein so zart,
Du hest je nog to dregen
Al an din egen Haar.
O du lüttje Burdiern,
Du driggst je gar to swar!

Kumm mit, ik will din Drach nehm,
Un hal de Köh nan Sleet,
Un wenn der scharpe Steen kamt,
So fat di anne Ked!
Ja, du lüttje Burdiern,
So fat man anne Ked.

O ja, du lüttje Burdiern,
So fat man seker an.
Ik kunn di geern noch mitnehm
Un dregn di op de Hann',
Un weern der nix as Steen in Weg,
Ik drog di op de Hann'.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

8. De ol Wichel [sung text checked 1 time]

Denn klopp man ant Finster,
Denn klopp du man sacht,
Dat Dörp liggt to slapen
Un still is de Nacht.

Denn klopp man ant Finster,
Man sacht anne Rut,
Ik hör di int Slapen,
So kam ik herut.

De Garn is so ruhi,
De Maan is so blank,
Kumm sacht, kumm vunnacht,
Kumm de Stig man hentlank!

Dar steit de ol Wichel,
Darünner de Steen,
Un beid wüllt wi sitten,
Nan Heben rop sehn.

Un beid wüllt wi snacken
So heemli, so sacht,
Un nümms schall dat weten,
As Maan un de Nacht.

Authorship

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

9. Min Annamedder [sung text checked 1 time]

Ei, du lüttje Flasskopp,
Ik fret di vor Leev op!
Wat hest du vorn Pusbacken,
Noch söter as Twebacken!
Ei, du lüttje Flasskopp,
Ik fret di noch op! -

Ei, du lüttje Wissnut,
Wa börst du din Hans ut!
De Tung geit as en Lammersteert:
Din Hans is keen Dreelnk weerth.
Ei, du lüttje Wissnut,
Wa schellst du mi ut!

Ei, du lüttje Witt-Tähn,
Wat mag'k di geern dull sehn!
Wa se plotert as en Kaffemol,
Wa se klotert as en Möserstol!
Ei, du lüttje Witt-Tähn,
Wat mag'k di geern sehn!

Ei, du lüttje Keithahn,
Wat kikst mi kasprat an!
Kumm, wullt mi to Kopp flegn?
Ik heff noch keen Düt kregn.
Ei, du lüttje Keithahn,
Wat kikst du mi an!

Ei, min lüttje Annameller,
Kannst mi afwischn asn Briteller,
Kannst mi utwrengn asn Fatdok,
Inne Eck stelln asn Handstock.
Ei, min lüttje Annamedder,
Ik bün slantig as en Dok!

Authorship

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

10. Dünjens - 1. An de Kark wohnt de Prester [sung text checked 1 time]

An de Kark
Wahnt de Prester,
Un de Möller wahnt an Dik,
Un ik wahn
Bi min Leefste,
Seeg er jeden Ogenblick.

Geit de Klock
Anne Karkwand,
Gat de Roder innen Grund,
Geit min Hart
Noch vel muntrer,
Nix as Lev de drift dat rund.

Authorship

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

11. In Garn ünnert Finster [sung text checked 1 time]

In Garn ünnert Finster - de Bom is so grön -
Singt all Nacht en Vagel so truri, so schön.

Bi Meddersch schreeg oewer - so witt is de Stuv -
Singt all Dag Anneeten un lacht as en Duv.

Dat lacht un dat weent, un dat kloppt mi ant Hart,
Kloppt jümmer in Takt, bet en Leed derut ward.

Authorship

Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]