Canciones bíblicas

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Word count: 323
Original language: Biblické Písně
1. Oblak a mrákota jest vůkol něho [sung text checked 1 time]
Oblak a mrákota jest vůkol něho,
Spravedlnost a soud základ trůnu jeho.
Óheň předchází jej a zapaluje
vůkol nepřátele jeho.
Zasvěcujít' se po okršku světa blýskání jeho;
To vidouc země děsí se.
Hory jako vosk rozplývají
se před obličejem Hospodina,
Panovníka vší země.
A slávu jeho spatřují všichni národové.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • GER German (Deutsch) (Bible or other Sacred Texts)
 • SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , "Hay en torno a Él nube y tinieblas", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
1. Hay en torno a Él nube y tinieblas
Hay en torno a Él nube y tinieblas.
La justicia y el juicio son la base de su trono.
Precédele fuego que abrasa en derredor
a todos sus adversarios.
Sus rayos alumbran al mundo;
tiembla la tierra al verlo.
Derrítense como cera los montes
ante Yavé,
el Señor de toda la tierra.
Y todos los pueblos ven su gloria.

Authorship

 • Translation from Czech (Čeština) to Spanish (Español) copyright © 2008 by Alfredo García, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Alfredo García.  Contact: alfredogarcia (AT) alfredogarcia (DOT) com

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on


This text was added to the website: 2008-10-26
Line count: 10
Word count: 59

Translation © by Alfredo García
2. Skrýše má a paveza má Ty jsi [sung text checked 1 time]
Skrýše má a paveza má Ty jsi,
Na slovo vzaté očekávám.
Odstuptež ode mne, nešlechetníci,
Abych ostříhal přikázáni Boha svého.
Posiluj mne, bych zachován byl,
A patřil ku stanoveným Tvým ustavičně.
Děsí se strachem před Tebou tělo mé,
Nebo soudů Tvých bojím se náramně.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , "Tú eres mi refugio y mi escudo", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
2. Tú eres mi refugio y mi escudo
Tú eres mi refugio y mi escudo, 
la palabra tuya estoy esperando. 
Renuncien a mí, innobles, 
para guardar los mandamientos de mi Dios. 
Dame fuerza para seguir 
y formar siempre parte de tus determinaciones. 
Mi cuerpo se estremece de miedo ante Ti, 
puesto que temo mucho tu juicio.

Authorship

 • Translation from Czech (Čeština) to Spanish (Español) copyright © 2008 by Alfredo García, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Alfredo García.  Contact: alfredogarcia (AT) alfredogarcia (DOT) com

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on


This text was added to the website: 2008-10-26
Line count: 8
Word count: 48

Translation © by Alfredo García
3. Slyš o Bože! slyš modlitbu mou [sung text checked 1 time]
Slyš o Bože! slyš modlitbu mou,
Neskrývej se před prosbou mou.
Pozoruj a vyslyš mne;
Nebot' naříkám v úpění svém,
A kormoutím se.
Srdce mé tesklí ve mně,
A strachové smrti přišli na mne,
A hrůza přikvačila mne.
I řekl jsem: Ó bych měl křídla
Jako holubice,
Zaletěl bych a poodpočinul.
Aj, daleko bych se vzdálil,
A prěbýval bych na poušti.
Pospíšil bych ujíti větru
Prudkému a vichřici.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , "¡Da oídos, Dios, a mi oración!", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
3. ¡Da oídos, Dios, a mi oración!
¡Da oídos, Dios, a mi oración! 
No te escondas ante mi súplica. 
Observa y escúchame; 
Estoy ábatido en mi tristeza, 
y me estoy atormentando. 
Apenado está mi corazón dentro de mí, 
asaltándome temores de la muerte
y el pavor se ha apoderado de mí.
Y yo digo: ¡Quién me diera alas 
como la paloma! 
Volaría y descansaría un poco. 
¡Ciertamente huiría lejos 
y moraría en el desierto! 
Apresuraríame a salvarme del viento 
fuerte y de la tempestad.

Authorship

 • Translation from Czech (Čeština) to Spanish (Español) copyright © 2008 by Alfredo García, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Alfredo García.  Contact: alfredogarcia (AT) alfredogarcia (DOT) com

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on


This text was added to the website: 2008-10-26
Line count: 15
Word count: 77

Translation © by Alfredo García
4. Hospodin jest můj pastýř [sung text checked 1 time]
Hospodin jest můj pastýř;
Nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
K vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje;
Vodí mne po stezkách
Spravedlnosti pro jméno své.
Byt' se mi dostalo jíti
Přes údolí stínu smrti:
Nebudut' se báti zlého,
Nebo Ty se mnou jsi;
A prut Tvůj a hůl Tvá,
Tot' mne potěšuje.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , "El Señor es mi pastor", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
4. El Señor es mi pastor
El Señor es mi pastor, 
nada me faltará.
En verdes praderas me hace pacer,
y me lleva a frescas aguas. 
Recrea mi alma;
me guía por senderos de la justicia
por el honor de su nombre.
Aunque haya de pasar
por el valle de la sombra de la muerte:
no temeré del mal alguno,
porque Tú estás conmigo;
Tu vara y Tu cayada,
son mi consuelo.

Authorship

 • Translation from Czech (Čeština) to Spanish (Español) copyright © 2008 by Alfredo García, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Alfredo García.  Contact: alfredogarcia (AT) alfredogarcia (DOT) com

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on


This text was added to the website: 2008-10-26
Line count: 13
Word count: 66

Translation © by Alfredo García
5. Bože! Bože! píseň novou [sung text checked 1 time]
Bože! Bože! píseň novou
Zpívati budu Tobě na loutně,
A žalmy Tobě prozpěvovati.
Na každý den dobrořečiti budu Tobě
A chváliti jméno Tvé na věky věků.
Hospodin jistě veliký jest
A vší chvály hodný,
A velikost jeho
Nemůž vystižena býti.
O slávě a kráse a velebnosti Tvé,
I o věcech Tvých předivných mluviti budu.
A moc přehrozných skutků Tvých
Všichni rozhlašovati budou;
I já důstojnost Tvou
Budu vypravovati.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • SPA Spanish (Español) (Alfredo García) , "¡Dios! ¡Dios! Una canción nueva", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
5. ¡Dios! ¡Dios! Una canción nueva
¡Dios! ¡Dios! Una canción nueva 
te cantaré con mi laúd
y salmos te cantaré.
Cada día te bendeciré y alabaré Tu nombre 
por los tiempos de los tiempos. 
Grande es nuestro Señor 
y digno de toda alabanza, 
y su grandeza 
es indescriptible.
De tu gloria y belleza y de la magnificencia tuya,
y de tus prodigios hablaré.
Y el poder de tus tremendas proezas
todos i rán pregonando;
y tu dignidad
iré narrando.

Authorship

 • Translation from Czech (Čeština) to Spanish (Español) copyright © 2008 by Alfredo García, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Alfredo García.  Contact: alfredogarcia (AT) alfredogarcia (DOT) com

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on


This text was added to the website: 2008-10-26
Line count: 15
Word count: 73

Translation © by Alfredo García
6. Slyš, o Bože, volání mé [sung text checked 1 time]
Slyš, o Bože, volání mé,
Pozoruj modlitby mé!
Nebo jsi býval útočiště mé
A pevná věže před tváří nepřítele.
Budu bydleti v stánku Tvém na věky,
Schráním se v skrýši křídel Tvých.
Bože! Bůh silný můj Ty jsi,
Tebe t' hned v jitře hledám,
Tebe žízní duše má,
Po Tobě touží tělo mé,
V zemi žíznivé a vyprahlé,
V níž není vody;
A tak, abych Tobě dobrořečil
A s radostným rtů prozpěvováním
Chválila by Tě ústa má.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
6.
PLACEHOLDER
7. Při řekách babylonských [sung text checked 1 time]
Při řekách babylonských,
Tam jsme sedávali a plakávali,
Rozpomínajíce se na Sion.
Na vrby v té zemi
Zavěšovali jsme citary své,
A když se tam dotazovali nás ti,
Kteříž nás zajali,
Na slova písničky říkajíce:
Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
Odpovídali jsme:
Kterakž bychom mohli zpívati
Píseň Hospodinovu
V zemi cizozemců?
Jestliže se zapomenu na tebe,
O Jeruzaléme,
O, zapomeniž i pravice má umění svého.

Authorship

Based on

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
7.
PLACEHOLDER
8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou [sung text checked 1 time]
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou;
Nebot' jsem opuštěný a ztrápený.
Soužení srdce mého rozmnožují se,
Z úzkostí mých vyved' mne.
Smiluj se nade mnou!
Viz trápení mé a bídu mou
A odpust' všecky hřichy mé.
Ostříhej duše mé a vytrhni mne
At' nejsem zahanben,
Nebot' v Tebe doufám.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
8.
PLACEHOLDER
9. Pozdvihuji očí svých k horám [sung text checked 1 time]
Pozdvihuji očí svých k horám,
Odkud by mi přišla pomoc.
Pomoc má jest od Hospodina,
Kterýž učinil nebe i zemi.
Nedopustít', aby se pohnouti
Měla noha Tvá,
Nebo nedřímet' strážný Tvůj.
Aj, nedřímet', ovšem nespí ten,
Kterýž ostříhá Izraele.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
9.
PLACEHOLDER
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou [sung text checked 1 time]
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
Nebot' jest divné věci učinil;
Zvuk vydejte, prozpěvujte
A žalmy zpívejte.
Zvuč, moře, i to, což v něm jest;
Okršlek světa, i ti, což na něm bydlí.
Řeky rukama plesejte,
Spolu s nimi i hory prozpěvujte.
Plesej, pole, a vše, což na něm;
Plesej, země, zvuč i moře,
I což v něm jest.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
10.
PLACEHOLDER