Δικαιων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ
Language: Greek (Ελληνικά) 
1 Δικαιων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, 
  καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 
2 ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 
  καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν 
3 καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. 
4 καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν καλασθῶσιν, 
  ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης· 
5 καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, 
  ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς 
  καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· 
6 ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς 
  καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. 
7 καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι 
  καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται· 
8 κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
  καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
9 οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν,
  καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ,
  ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ,
  καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
10 Οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν,
  οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ Κυρίου ἀποστάντες. 
11 σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος, 
  καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν, καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι 
  καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν· 
12 αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες, καί πονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν, 
  ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν. 
13 ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος, 
  ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι, 
  ἕξει καρπόν ἐν ἐπισκοπῇ ψυχῶν, 
14 καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα, 
  μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ Κυρίου πονηρά, 
  δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτὴ 
  καὶ κλῆρος ἐν ναῷ Κυρίου θυμηρέστερος. 
15 ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής, 
  καὶ ἀδιάπτωτος ἡ ρίζα τῆς φρονήσεως. 
16 τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, 
  καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεται. 
17 ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται, εἰς οὐθὲν λογισθήσονται, 
  καὶ ἄτιμον ἐπ᾿ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν· 
18 ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν, οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα, 
  οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιον· 
19 γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη.

About the headline (FAQ)

Note: this text first appeared in the Septuagint (the Greek Old Testament), and is regarded as part of the Apocrypha by Protestants because it is not in the Hebrew Bible. It is often included in the Old Testament by Catholics and Eastern Orthodox Christians.


Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

  [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

 • Also set in German (Deutsch), a translation by Martin Luther (1483 - 1546) , Wisdom of Solomon 3:1 [an adaptation] CAT DUT ENG ENG FRE ITA LAT ; composed by Johannes Brahms.
 • Also set in Latin, [adaptation] ; composed by Moritz Brosig, Colin Brumby, William Byrd, Robert Führer, Roland de Lassus, Charles Villiers Stanford, Sir.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2015-03-24
Line count: 43
Word count: 290