Δικαιων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ
Language: Greek (Ελληνικά) 
1 Δικαιων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, 
  καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 
2 ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 
  καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν 
3 καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. 
4 καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν καλασθῶσιν, 
  ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης· 
5 καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, 
  ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς 
  καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· 
6 ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς 
  καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. 
7 καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι 
  καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται· 
8 κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
  καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
9 οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν,
  καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ,
  ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ,
  καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
10 Οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν,
  οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ Κυρίου ἀποστάντες. 
11 σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος, 
  καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν, καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι 
  καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν· 
12 αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες, καί πονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν, 
  ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν. 
13 ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος, 
  ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι, 
  ἕξει καρπόν ἐν ἐπισκοπῇ ψυχῶν, 
14 καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα, 
  μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ Κυρίου πονηρά, 
  δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτὴ 
  καὶ κλῆρος ἐν ναῷ Κυρίου θυμηρέστερος. 
15 ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής, 
  καὶ ἀδιάπτωτος ἡ ρίζα τῆς φρονήσεως. 
16 τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, 
  καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεται. 
17 ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται, εἰς οὐθὲν λογισθήσονται, 
  καὶ ἄτιμον ἐπ᾿ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν· 
18 ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν, οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα, 
  οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιον· 
19 γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη.

About the headline (FAQ)

Note: this text first appeared in the Septuagint (the Greek Old Testament), and is regarded as part of the Apocrypha by Protestants because it is not in the Hebrew Bible. It is often included in the Old Testament by Catholics and Eastern Orthodox Christians.


Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

  [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

 • Also set in German (Deutsch), a translation by Martin Luther (1483 - 1546) , Wisdom of Solomon 3:1 [an adaptation] CAT DUT ENG ENG FRE ITA LAT ; composed by Johannes Brahms.
 • Also set in Latin, [adaptation] ; composed by Moritz Brosig, Colin Brumby, William Byrd, Robert Führer, Roland de Lassus, Charles Villiers Stanford, Sir.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2015-03-24
Line count: 43
Word count: 290

Justorum autem animæ in manu Dei sunt
Language: Latin  after the Greek (Ελληνικά) 
1 Justorum autem animæ in manu Dei sunt,
  et non tangent illos tormentum mortis. 
2 Visi sunt oculis insipientium mori,
  et æstimata est afflictio exitus illorum, 
3 et quod a nobis est iter exterminium; illi autem sunt in pace: 
4 etsi coram hominibus tormenta passi sunt,
  spes illorum immortalitate plena est. 
5 In paucis vexati sunt, in multis bene disponentur,
  quoniam Deus tentavit eos,
  et invenit illos dignos se. 
6 Tamquam aurum in fornace probavit illos, et quasi holocausti 
  hostiam accepit illos, et in tempore erit respectus illorum. 
7 Fulgebunt justi et tamquam scintillæ 
  in arundineto discurrent. 
8 Judicabunt nationes, et dominabuntur populis,
  et regnabit Dominus illorum in perpetuum. 
9 Qui confidunt in illo intelligent veritatem,
  et fideles in dilectione acquiescent illi,
  quoniam donum 
  et pax est electis ejus.
10 Impii autem secundum quæ cogitaverunt correptionem habebunt: 
  qui neglexerunt justum, et a Domino recesserunt. 
11 Sapientiam enim et disciplinam qui abjicit infelix est:
  et vacua est spes illorum, et labores sine fructu,
  et inutilia opera eorum. 
12 Mulieres eorum insensatæ sunt,
  et nequissimi filii eorum. 
13 Maledicta creatura eorum, quoniam felix est sterilis;
  et incoinquinata, quæ nescivit thorum in delicto,
  habebit fructum in respectione animarum sanctarum; 
14 et spado qui non operatus est per manus suas iniquitatem,
  nec cogitavit adversus Deum nequissima:
  dabitur enim illi fidei donum electum,
  et sors in templo Dei acceptissima. 
15 Bonorum enim laborum gloriosus est fructus,
  et quæ non concidat radix sapientiæ. 
16 Filii autem adulterorum in inconsummatione erunt,
  et ab iniquo thoro semen exterminabitur. 
17 Et si quidem longæ vitæ erunt, in nihilum computabuntur,
  et sine honore erit novissima senectus illorum: 
18 et si celerius defuncti fuerint, non habebunt spem,
  nec in die agnitionis allocutionem. 
19 Nationis enim iniquæ diræ sunt consummationes.

About the headline (FAQ)

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

  [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2015-03-25
Line count: 43
Word count: 288