Δικαιων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ
Language: Greek (Ελληνικά) 
1 Δικαιων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, 
  καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 
2 ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, 
  καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν 
3 καί ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. 
4 καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν καλασθῶσιν, 
  ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης· 
5 καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, 
  ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς 
  καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· 
6 ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς 
  καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς. 
7 καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι 
  καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται· 
8 κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
  καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 
9 οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν,
  καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ,
  ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ,
  καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
10 Οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν,
  οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ Κυρίου ἀποστάντες. 
11 σοφίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος, 
  καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν, καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι 
  καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν· 
12 αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄφρονες, καί πονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν, 
  ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν. 
13 ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος, 
  ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι, 
  ἕξει καρπόν ἐν ἐπισκοπῇ ψυχῶν, 
14 καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα, 
  μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ Κυρίου πονηρά, 
  δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτὴ 
  καὶ κλῆρος ἐν ναῷ Κυρίου θυμηρέστερος. 
15 ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής, 
  καὶ ἀδιάπτωτος ἡ ρίζα τῆς φρονήσεως. 
16 τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, 
  καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεται. 
17 ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται, εἰς οὐθὲν λογισθήσονται, 
  καὶ ἄτιμον ἐπ᾿ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν· 
18 ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν, οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα, 
  οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιον· 
19 γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη.

About the headline (FAQ)

Note: this text first appeared in the Septuagint (the Greek Old Testament), and is regarded as part of the Apocrypha by Protestants because it is not in the Hebrew Bible. It is often included in the Old Testament by Catholics and Eastern Orthodox Christians.


Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

  [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

 • Also set in German (Deutsch), a translation by Martin Luther (1483 - 1546) , Wisdom of Solomon 3:1 [an adaptation] CAT DUT ENG ENG FRE ITA LAT ; composed by Johannes Brahms.
 • Also set in Latin, [adaptation] ; composed by Moritz Brosig, Colin Brumby, William Byrd, Robert Führer, Roland de Lassus, Charles Villiers Stanford, Sir.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2015-03-24
Line count: 43
Word count: 290

But the souls of the righteous are in...
Language: English  after the Greek (Ελληνικά) 
1 But the souls of the righteous are in the hand of God, 
  and there shall no torment touch them. 
2 In the sight of the unwise they seemed to die: 
  and their departure is taken for misery, 
3 And their going from us to be utter destruction: but they are in peace. 
4 For though they be punished in the sight of men, 
  yet is their hope full of immortality. 
5 And having been a little chastised, they shall be greatly rewarded:
  for God proved them, 
  and found them worthy for himself. 
6 As gold in the furnace hath he tried them, 
  and received them as a burnt offering. 
7 And in the time of their visitation they shall shine, 
  and run to and fro like sparks among the stubble. 
8 They shall judge the nations, and have dominion over the people, 
  and their Lord shall reign for ever. 
9 They that put their trust in him shall understand the truth: 
  and such as be faithful in love shall abide with him: 
  for grace and mercy is to his saints,
  and he hath care for his elect. 
10 But the ungodly shall be punished according to their own imaginations,
  which have neglected the righteous, and forsaken the Lord. 
11 For whoso despiseth wisdom and nurture, he is miserable, 
  and their hope is vain, their labours unfruitful, 
  and their works unprofitable: 
12 Their wives are foolish,
  and their children wicked: 
13 Their offspring is cursed. Wherefore blessed is the barren that is undefiled,
  which hath not known the sinful bed: 
  she shall have fruit in the visitation of souls. 
14 And blessed is the eunuch, which with his hands hath wrought no iniquity, 
  nor imagined wicked things against God: 
  for unto him shall be given the special gift of faith, 
  and an inheritance in the temple of the Lord more acceptable to his mind. 
15 For glorious is the fruit of good labours: 
  and the root of wisdom shall never fall away. 
16 As for the children of adulterers, they shall not come to their perfection, 
  and the seed of an unrighteous bed shall be rooted out. 
17 For though they live long, yet shall they be nothing regarded:
  and their last age shall be without honour. 
18 Or, if they die quickly, they have no hope, 
  neither comfort in the day of trial. 
19 For horrible is the end of the unrighteous generation.

About the headline (FAQ)

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

  [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2015-03-25
Line count: 43
Word count: 404