Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
Language: Greek (Ελληνικά) 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.]

About the headline (FAQ)

Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-12-03
Line count: 11
Word count: 73

Pater noster, Qui es in cælis
Language: Latin  after the Greek (Ελληνικά) 
Pater noster, Qui [es in cælis]1,
sanctificetur nomen Tuum;
[adveniat]2 regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos [dimittimus]3 debitoribus nostris;
et ne [nos inducas]4 in tentationem;
sed libera nos a malo. Amen.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Honkanen: "in cælis es"
2 Honkanen: "veniat"
3 Honkanen: "dimisimus"
4 Honkanen: "inducas nos"

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):


The text above (or a part of it) is used in the following settings:
Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2005-09-02
Line count: 10
Word count: 50